Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ

do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu

-       Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.131.100 cổ phần

-       Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

-       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-       Giá khởi điểm: 28.000 đồng/cổ phần

-       Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 07 nhà đầu tư (NĐT)

                          Tổ chức: 0 NĐT

                         Cá nhân: 07 NĐT

-       Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 21.917.700 cổ phần

-       Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu

-       Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 21.917.700 cổ phần

-       Khối lượng đặt cao nhất: 3.131.100 cổ phần

-       Khối lượng đặt thấp nhất: 3.131.100 cổ phần

-       Giá đặt mua cao nhất: 47.300 đồng/cổ phần

-       Giá đặt mua thấp nhất: 28.000 đồng/cổ phần

-       Giá đấu thành công cao nhất: 47.300 đồng/cổ phần

-       Giá đấu thành công thấp nhất: 47.300 đồng/cổ phần

-       Giá đấu thành công bình quân: 47.300 đồng/cổ phần

-       Tổng số NĐT trúng giá: 01 NĐT

                  Tổ chức: 0 NĐT

                  Cá nhân: 01 NĐT

-       Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.131.100 cổ phần

     Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

-       Tổng giá trị cổ phần bán được: 148.101.030.000 đồng

-       Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ 8h00 ngày 04/05/2019 đến 16h00 ngày 10/05/2019

-       Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 04/05/2019 đến 16h00 ngày 08/05/2019.