THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM

--------***---------

Đơn vị tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và du lịch Sơn Kim xin thông báo kết quả của phiên đấu giá ngày 24/04/2019 như sau:

1. Tổ chức sở hữu/Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

2. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước khoáng và du lịch Sơn Kim

3. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 367.920 cổ phần

4.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

5.Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần

6.Tổng số nhà đầu tư tham dự : 02 người

                         • Cá nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
                         • Tổ chức trong nước : 02 nhà đầu tư
                         • Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
                         • Tổ chức nước ngoài : 0 nhà đầu tư

7.Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 735.840 cổ phần

8.Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hơp lệ: 02 phiếu

9.Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 735.840 cổ phần

10.Giá đặt mua cao nhất : 18.100 đồng/cổ phần 

11.Giá đặt mua thấp nhất : 18.000 đồng/cổ phần

12.Giá đấu thành công cao nhất : 18.100 đồng/cổ phần

13.Giá đấu thành công thấp nhất: 18.100 đồng/cổ phần

14.Giá đấu thành công bình quân: 18.100 đồng/cổ phần

15.Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư

16.Tổng số cổ phần trúng đấu giá: 367.920 cổ phần

17.Tổng giá trị của số cổ phần bán được: 6.659.352.000 đồng

18.Thời gian thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá là: Muộn nhất tới 15h30 ngày 02/5/2019 

19.Thời gian hoàn trả tiền cọc: Muộn nhất tới ngày 08/5/2019

Thông báo trúng giá chi tiết sẽ được gửi đến từng Nhà đầu tư trúng giá.

Trân trọng thông báo./.