Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
254.901.153 cổ phần
Đấu giá trọn lô
Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
10.000 đồng/cổ phần
21.300 đồng/cổ phần
3 NĐT
2 NĐT
1 NĐT
764.703.459 cổ phần
3 phiếu
764.703.459 cổ phần
254.901.153 cổ phần
254.901.153 cổ phần
28.900 đồng/cổ phần
21.300 đồng/cổ phần
28.900 đồng/cổ phần
28.900 đồng/cổ phần
28.900 đồng/cổ phần
1 NĐT
1 NĐT
0 NĐT
254.901.153 cổ phần
0 cổ phần
7.366.643.321.700 đồng

Chậm nhất SCIC nhận được tiền trong ngày 04/12/2018

05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá