THÔNG BÁO
Chào giá cạnh tranh quyền mua cổ phần của SCIC

tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận theo nguyên tắc chào giá cạnh tranh quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung (Công ty) như sau:

1. Thông tin cơ bản về Công ty và phương án phát hành cổ phần của Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty: 60.000.000.000 đồng

- Vốn của SCIC: 12.161.060.000 đồng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Đầu tư bất động sản, đào tạo lái xe, khai thác bến xe...

- Phương án phát hành cổ phần:

- VĐL hiện tại: 60.000.000.000 đồng.

- VĐL phát hành thêm: 20.000.000.000 đồng.

- VĐL sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng.

- Phương án phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,3

- Giá phát hành: 10.000 đồng/CP

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 04/5/2018

- Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/5/2018 đến 16h00 ngày 12/5/2018

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 04/5/2018 đến 16h00 ngày 09/5/2018

2. Số lượng cổ phần SCIC được mua: 405.368 cổ phần. Giá khởi điểm: 3.300 đồng/quyền mua 01 cổ phần (Bằng chữ: Ba ngàn ba trăm đồng được quyền mua một cổ phần)

3. Phương thức chuyển nhượng quyền mua: Bán thỏa thuận cho nhà đầu tư theo các điều kiện sau:

a) Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước từ ngày 04/5/2018 đến 16h00 ngày 07/5/2018 (tính theo xác nhận công văn đến của SCIC)

b) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào:

Tài khoản số: 0011001703566

Tại: NHTMCP Vietcombank – Sở giao dịch

Đơn vị thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Nội dung: (Tên tổ chức/cá nhân) nộp tiền đặt cọc mua quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung.

c) Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

d) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên, kết quả chào bán được xác định theo nguyên tắc như sau:

-   Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng quyền mua chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá chào thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì ghi nhận giá mua quyền mua ở mức giá đó.

-   Tại mức giá trúng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua còn lại ít hơn tổng số quyền mua các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số quyền mua nhà đầu tư được mua = Số quyền mua còn lại chào bán x Số quyền mua từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau
Tổng số quyền mua các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

-   Trường hợp còn dư quyền mua lẻ, số quyền mua lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

4. Thời hạn nộp tiền mua quyền mua: 12h00 ngày 08/5/2018 (tính theo thời gian tiền về tài khoản ngân hàng). Trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua quyền mua vào tài khoản quy định sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua quyền mua và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán quyền mua sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận. Thời hạn nộp tiền đối với nhà đầu tư kế tiếp được chọn trong trường hợp này là: 16h00 ngày 08/5/2018.

5. Thời gian làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua: ngày 09/5/2018.

6. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước, tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.62780152 (máy lẻ 213)