THÔNG BÁO

Căn cứ công văn số 351/SGDHCM-NY ngày 08/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về giá sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) vào ngày 09/03/2018;

Căn cứ Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại BMP,

SCIC trân trọng thông báo giá đặt mua thấp nhất hợp lệ tại cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMP là 96.500 đồng/cổ phần (bằng chữ: Chín mươi sáu nghìn năm trăm đồng một cổ phần)

                SCIC trân trọng thông báo!

                Công văn 305 "Giá đặt mua hợp lệ": Tải tại đây!