CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục miễn chào mua công khai đối với nhà đầu tư mua cổ phần do SCIC chào bán cạnh tranh tại công văn số 13738/BTC-TCDN ngày 12/10/2017, SCIC nhận được thông báo đăng ký mua cổ phần của 01 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài dự kiến mua vượt tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai. Thông tin như sau:

  • Tên tổ chức: The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co. Ltd.
  • Quốc tịch: Thái Lan
  • Là cổ đông nội bộ của BMPLASCO
  • Số lượng cổ phiếu BMP đang nắm giữ: 16.702.288 cổ phần (tương ứng tỷ lệ sở hữu tại BMPLASCO là 20,40%)
  • Số cổ phần dự kiến đăng ký mua:24.159.906 cổ phần
  • Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại BMPLASCO nếu mua thành công: 49,91%.

Thông báo đăng ký cụ thể tại file đính kèm.

SCIC trân trọng thông báo./.