CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giá khởi điểm chào bán cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

         Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt mức giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), SCIC thông báo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh 29,51% vốn điều lệ BMP là: 96.500 đồng/ 01 cổ phần (bằng chữ chín mươi sáu nghìn năm trăm đồng một cổ phần).

            Giá Đặt Mua của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh không thấp hơn Giá Khởi Điểm và Giá Sàn của cổ phiếu BMP tại ngày chào bán (09/03/2018).

Quyết định đính kèm : Tại đây