Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thông báo mời chào hàng cạnh tranh:

Gói thầu:Khám sức khỏe định kỳ cán bộ nhân viên SCIC năm 2017

- Nội dung chính của gói thầu: Khám sức khỏe thường niên cho CBNV

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

Nguồn vốn: của chủ đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2017 đến trước 16 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017(trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, số điện thoại/fax: 024.6278 0126/ 62780136

Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí

Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 19tháng 12 năm 2017

Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30, ngày 19tháng 12năm 2017