SỞ GIAO DỊCH

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1610/TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
  3. Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 96.235.310 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT              Cá nhân: 02 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.350.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 5.000.000 CP    Cá nhân: 350.000 CP

  1. Thời gian nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh: Từ 8h30 đến 10h30 ngày 08/12/2017
  2. Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: Từ 11h00 ngày 08/12/2017

Nơi nhận:

- SCIC;

- Vinaconex;

- HĐQT (để b/c);

- TTTT;

     - Lưu: BĐG.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Lan

 

(đã ký)