THÔNG BÁO

TẠM DỪNG VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐIỆN BIÊN

 

Căn cứ Công văn số 335/ĐTKDV - ĐT3 ngày 10/3/2017 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc tạm dừng công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại, Du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên.

Tổ chức bán đấu giá xin thông báo tạm dừng việc công bố thông tin bán đầu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại, Du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên vào 9h30 ngày 31/3/2017 để thực hiện một số nội dung phát sinh liên quan đến quá trình bán vốn của SCIC tại doanh nghiệp.

Mọi thông tin về kế hoạch bán đấu giá cổ phần sẽ được thông báo trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ