KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG :

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỪ 2010 ĐẾN NĂM 2017

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính            2.809        3.774        3.897            5.237            6.944          10.763          10.621              7.437
Tổng doanh thu            2.818        3.779        3.906            5.248            6.948          10.768          10.684              7.443
Lợi nhuận trước thuế            2.448        3.263        4.573            5.071            5.776            8.888            7.944              6.663
Lợi nhuận sau thuế            2.282        2.930        3.960            4.571            5.303            8.052            7.280              6.360
Tổng tài sản            52.603     53.334     62.386            66.329          70.988          73.412          65.934            60.905
Vốn chủ sở hữu            21.715     24.593     27.705            30.163          31.339          34.874          38.006            39.386
Vốn điều lệ            5.000     19.000     19.000            19.000          19.000          19.709          21.886            21.906