TẦM NHÌN

Phát triển SCIC trở thành Tập đoàn Tài chính có quy mô lớn trong khu vực, nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ trong và ngoài nước; tập trung đầu tư có hiệu quả theo nguyên tắc thị trường vào các ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu Nhà nước cần nắm giữ vốn

SỨ MỆNH

(i) Phát triển hoạt động Tổng công ty nằm trong tổng thể, gắn liền và góp phần thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh đổi mới phương thức đầu tư vốn nhà nước, từng bước thực hiện thống nhất quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp;

(ii) Tập trung đầu tư kinh doanh vốn vào các lĩnh vực then chốt, trọng yếu nhà nước cần nắm giữ chi phối, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; đồng thời phải đảm bảo hiệu quả theo nguyên tắc thị trường;

GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI

  • Năng động
  • Chuẩn mực
  • Hiệu quả
  • Bền vững