Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với CTCP được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Ngày 20/8/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước.

          Theo đó, thời gian thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước tối đa là 10 năm kể từ khi công ty cổ phần đó chính thức đi vào hoạt động.

          Khoảng thời gian phân bổ tối đa 10 năm này cũng được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) chưa thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của DN kể từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

          Trường hợp sau khi chuyển thành công ty cổ phần, DN đã thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của DN theo quy định pháp luật với thời gian phân bổ là 03 năm, nếu giá trị lợi thế kinh doanh vẫn chưa được phân bổ hết, công ty cổ phần được tiếp tục thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh không quá 10 năm theo quy định tại Thông tư này.

          Cũng theo Thông tư này, công ty cổ phần khi thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư này nếu phát sinh lỗ thì công ty đó được thực hiện chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau theo quy định của pháp luật thuế thu nhập DN.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2012./.