QUY CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

  • Ngày 01/10/2014, Hội đồng thành viên SCIC đã có Quyết định số 22/QĐ-ĐTKDV.HĐTV v/v ban hành Quy chế Người đại diện (kèm theo). Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế Người đại diện được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 06/02/2013.

                Toàn văn quy chế tải về tại đây

                Và tại đây (22.QD.DTKDV.HDTV)

  • Ngày 14/7/2017, SCIC trân trọng gửi NĐD dự thảo Quy chế Người đại diện mới tại đây
  • Ngày 10/8/2017, HĐTV Tổng công ty đã ký Quyết định số 65 và 66 về việc ban hành Quy chế Người đại diện và Quy định đánh giá Công ty TNHH MTV, Người quản lý DN tại các Công ty TNHH MTV và Người đại diện:

                            - Quyết định số 65:  65.QD.DTKDV.HDTV.PDF

                            - Quyết định số 66:  66.QD.DTKDV.HDTV.PDF