VĂN BẢN CHÍNH SÁCH

Sổ tay hướng dẫn biểu quyết
Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC
Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công,phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm,nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Thông tư số 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với CTCP được chuyển đổi từ công ty nhà nước
Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại
Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội