THÔNG BÁO

SCIC trân trọng thông báo giá đăt mua thấp nhất hợp lệ tại buổi chào bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk (ngày 10/11/2017) là: 151.200 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt nghìn, hai trăm đồng một cổ phần)

Chi tiết tại file kèm theo!